T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Psikolojik Danışmanlık Birimi

Güncelleme Tarihi: 20/10/2017

Hastanemiz bünyesindeki poliklinik ve servislerde, alanında deneyimli biri uzman psikolog olmak üzere 
10 psikolog görev yapmaktadır. Psikologların hizmet verdiği birimler; Perinatoloji Servis ve Poliklinikleri, IVF-Tüp Bebek Bölümü, Menapoz, Antenatal, Aile Planlaması ve Çay Yolu Semt Poliklinikleri, Gençlik Merkezi, Jinekoloji, Onkoloji ve Kemoterapi Servisleri, Acil Servis ve Adli Tıp Ünitesidir. Hastanemiz aynı zamanda büyük ölçekte bir kadın sağlığı ve doğum hastanesi olduğundan dolayı, daha önceden yalnızca poliklinik düzeyde sürdürülen psikolojik hizmetlerin Başhekimimiz tarafından başta Doğum Servisinde, daha sonrasında Acil Serviste, Gençlik Merkezinde, IVF-Tüp Bebek Ünitesinde ve Adli Tıp Ünitesinde de uygulanması başlatılmıştır. Gebelik ve Doğum Servisinde psikolojik hizmetin yeri önemlidir.

Genel olarak tüm poliklinik ve servislerde hastanın mevcut rahatsızlığına ilaveten, kişilik özellikleri ve çevresel koşullara bağlı olarak gelişen anksiyeteleri, tedavilerine direnç ve uyumsuzluk oluşturabilmektedir. Hastada gelişen bu emosyonel kararsızlıklar hasta ile hekim ve sağlık çalışanları arasında istenmeyen iletişim sorunlarını tetiklediği bilinmektedir. Bundan dolayı tıbbi tedavide çeşitli komplikasyonlar, tedaviyi reddetme, taburcu olmak istememe veya ruhsal şikayetler geliştirme gibi durumlara sık rastlanmaktadır. İşte bu nedenledir ki psikologlar hastaya müdahale ederek, mevcut çatışmayı en aza indirir, servisteki hasta ile personelin ilişkisini ve iletişimini düzenler, azalmış benlik saygısını yükseltir ve diğer psikolojik destek yöntemleri ile hastanın tedavisine olan psikolojik uyumunu artırır. Ayrıca serviste yatan hastada gelişebilecek psikiyatrik yakınmaları değerlendirir ve gerekli durumda da hastanın doktoru ile görüşerek psikiyatri sevki ister. 

Son zamanlarda bilimsel çalışmalar göstermiştir ki ergenlik, doğum ve menapoz gibi kadın sağlığını yakından ilgilendiren yaşantılar ile hastalıklar ve ameliyatlar gibi durumsal faktörlerin kadının emosyonel durumunda bir dengesizlik yapmaktadır. Emosyonel dengesizliğin duygu-düşünce ve davranış üçlüsü ile stabilizasyonunun sağlanamaması durumunda ise psikiyatrik hastalıkların ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu açılardan bakıldığında psikologlar tarafından yürütülen hizmetlerin rolü sadece hastanemiz bünyesinde hastaların tedavi uyumlarını artırmakla kalmayıp, toplumun her katmanında koruyucu ruh sağlığı açısından da önem taşımaktadır.

Hastanemizin Menapoz polikliniği ile Jinekoloji ve Onkoloji servislerinde bu perspektifler doğrultusunda hizmet sürdürülmektedir. Menapoz dönemde hastalara süreç ile ilgili bilgilendirme yapılmakta, yaşamlarını tekrar düzenlemeleri konusunda hastalara danışmanlık verilmektedir. Gerekli psikolojik destek yöntemleri ile benlik saygıları yükseltilir ve menapozun getirmiş olduğu olumsuz duygular ortadan kaldırılır. Yine bu dönemde meydana gelen olumsuz düşünceler ve duygular kognitif terapilerle daha işlevsel düşüncelere dönüştürülür. Hastanemizin jinekoloji ve onkoloji servislerinde de sürekli olarak cerrahi işlem yapılmaktadır. Dolayısıyla bu servislerde ameliyat öncesi ve sonrası dönemde anksiyete ve depresyon şikayetlerine sık rastlamaktayız. Bu bölümdeki psikologlar varolan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve psikolojik destek verilmesi gibi konulara odaklanırlar. Ayrıca cerrahi işlemler nedeniyle hastaların bilgi onam formlarının onaylanması ve hastaların kendilerine yapılacak işlemleri doğru algılayıp algılamadıklarını test ederek onaylarının alınmasına katkı sağlarlar.

Gebelik ve Doğum Eyleminde Yürütülen Psikolojik Hizmetler
Psikolog tarafından desteklenen, bilgilendirilen ve otokontrolleri sağlanan adaylarının kaygı düzeyleri düşük olur. Genellikle doğum eylemi gebe kadının kaygısını yükselten bir süreçtir. Dolayısıyla kaygı seviyesi düşürülmemiş gebenin, doğum eyleminde çeşitli sıkıntılar yaşayacağını ve tedavi ekibiyle iletişim sorunları yaşayacağını belirtmekte fayda vardır. Bir diğer konu ise doğum öncesi dönemde anne adayında var olan psikiyatrik rahatsızlıkların tıpkı kaygı seviyesinde olduğu gibi doğum eylemini güçleştirdiği, gebenin istemsiz olarak kendine ve bebeğe zarar verecek eylemlere neden olabileceğidir. Sürecin anne ve bebek açısından ne kadar önemli olduğu gerek gebeye gerekse aile üyelerine bildirilerek, bu şikayetleri olan gebelere doğum öncesi gerekli psikolojik müdahaleler yapılır. Doğum Salonunda ortaya çıktığında da hastayla bağlantı kurularak akut belirtileri yatıştırılır. Diğer taraftan doğum sonrası döneminde annenin psikolojik sağlığı açısından önemi büyüktür. Doğumdan sonra da anneye psikolojik tepkileri konusunda danışmanlık yapılır ve annenin otokontrolü güçlendirilir. Psikolojik belirsizlikler ve ruhsal çatışma ortadan kaldırılır. Bu konuda hastanın yakınları ile görüşülerek onlara gerekli önerilerde bulunulmaktadır.

Acil Serviste Yürütülen Psikolojik Hizmetler
Hastanemizde verilmekte olan psikolojik hizmetlerin hafta içi mesai saatleri ile sınırlı kalması nedeniyle, hafta sonu ve mesai dışı zamanlarda hastanemizde tedavi gören hastaların, yürütülmekte olan psikolojik hizmetlerden yararlanılamadıkları görülmüştür. Ayrıca acil servise başvuran hastalara yapılacak müdahale konusunda hekim tarafından bilgilendirilmeleri ve bu konu ile ilgili onamlarının alınması hususunda, hastaların bilgilendikleri ve kendilerine yapılacak işlemleri doğru algılayıp onaylamalarına iştirak etmektir. Yine bu servis içinde kurulan Adli Tıp Ünitesine başvuran fiziksel ve cinsel istismara uğrayan, çeşitli adli olaylarla travmatize olmuş kadınlara bu alanda deneyim sahibi bir psikolog tarafından danışmanlık ve gerekli psikolojik destek sunulmaktadır. Psikoloğun yansız, yargısız ve empatik tutumu ile bu üniteye başvuran kişi güven duygusunu geliştirmekte ve alması gereken kararları ve yapması gereken hukuki işlemlerde korku ve kaygılardan kurtulabilmektedirler. Sonuç olarak doğru karar vermeleri desteklenir, kendilerine zarar vermemeleri konusunda egoları güçlendirilir. 

İnfertilite ve Tüp Bebek Ünitesinde Yürütülen Psikolojik Hizmetler
Bu serviste görevlendirilen bir psikolog tarafından hastalara rutin psikolojik danışmanlık verilmektedir. Bu görüşmelere hastaların eşleri de dahil edilmektedir. Görüşmelerde çiftlerde bebek sahibi olamamaktan dolayı gelişen olumsuz davranışlar tespit edilerek bunların değişimine gidilmektedir. Bu serviste yapılan bilimsel bir çalışmada da hastaların % 100’e yakınının infertilite ve tüp bebek aşamasında psikolojik desteğe ihtiyaç duydukları ortaya konmuştur. Tüm bu hizmetlere paralel olarak haftada bir gün hastanemiz konferans salonunda tüp bebek konusunda topluca bilgilendirme semineri yapılmaktadır.

Gençlik Merkezinde Yürütülen Psikolojik Hizmetler
Hastanemiz Gençlik Merkezi Ünitesi 2004 yılında kurulmuştur. 10–24 yaş arasındaki ergen ve gençlere her türlü jinekolojik ve tıbbi hizmetin yanı sıra psikolojik hizmetin ve evlilik öncesi danışmanlığın sunulduğu bu merkez gençlerle iletişim konusunda öncül olmayı hedefleyen, gençlerin merkeze başvurusunu kolaylaştıran ve onların mahremiyetine saygıyı prensip haline getirmiş genç dostu bir merkezdir.

Bu ilkeler doğrultusunda merkezde 2 psikolog (bir bay bir bayan) görev yapmaktadır. Bunun nedeni gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri ve güven duygusu oluşturmaları için cinsiyet faktörünü ortadan kaldırmaktır. Psikologlar bu merkezde bireysel ve grup halinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedirler. Diğer yandan gençleri ve ailelerini ilgilendiren konularda konusunda uzman konuklar çağrılarak gençlik merkezi konferans salonunda seminerler verilmektedir. Ergenlere ve gençlere verilen psikolojik hizmetler; bir taraftan varolan psikolojik rahatsızlıkları tespit edip müdahale etmeyi diğer taraftan da gençlik döneminde sıkça yaşanan psikososyal sorunların ruhsal bir hastalığa dönüşmeden önlenmesini hedefler. Bu bağlamda ruh sağlığı yönünden sağlıklı gençler oluşturmak, bu merkezde görev yapan psikologların temel misyonudur.